Lekce pro děti

Lekce pro děti a mládež jsou zaměřeny na výuku (nefungují jako výtvarný kroužek). Obsahově je výuka obdobná výuce na ZUŠ  tzn., že se děti učí výtvarnému projevu pomocí malby, grafiky a prostorové tvorby, děti se seznamují se základními výtvarnými technikami (pastel, akvarel, olejomalba, akryl, linoryt, keramika a techniky kresby) a také s výtvarnými zákonitostmi.

Lekce pro děti začaly v ateliéru zcela neplánovaně, mým původním záměrem bylo totiž založit ateliér, který by sloužil výuce a setkávání dospělých. Do ateliéru se však hlásily i děti a mě nedávalo smysl je odmítat, tak vznikla zcela spontánně první skupinka dětí. V letošním školním roce jsem rozšířila výuku o přípravku pro mladší děti. 
Jediným a podstatným kritériem k výběru je zájem samotných dětí, - to že děti rády kreslí/malují a chtějí tyto lekce navštěvovat.

Co je cílem lekcí pro děti

Zprostředkovat dítěti radost z vlastní tvorby a naučit jej dovednosti potřebné k vlastnímu výtvarnému vyjádření, ale také možnost zažít atmosféru skupiny, která jim umožní pracovat uvolněně, vlastním tempem a s humorem.

Skupinu dětí tvoří děti od 7 do 13 let. 
Mládež od 13 let tvoří samostatnou skupinu nebo jsou zařazeni do skupin společně s dospělými. 

Vybavení
V ateliéru je kromě malířského a kresebného vybavení k dispozici keramická dílna vybavená dvěma vypalovacími pecemi, válcovačkou na výrobu keramických plátů, hrnčířským kruhem, modelovacím stojanem a sochařskou hlínou. Dále máme knihařský lis, který je vhodný na tisk linorytu


ORGANIZACE VÝUKY

Výuka dětí probíhá ve STŘEDU v Ateliéru ve Skalici 313.
od 14.30 do 15.30 první skupina - přípravka pro mladší děti
od 16.00 do 18.00 starší děti

Lekce jsou dvouhodinové v délce 120 min. Přípravka v délce 60 min.
Probíhají 1x týdně, ale pouze první tři týdny v měsíci.
Děti tedy mají tři lekce měsíčně!

Platba za výuku se hradí formou měsíčního školného. ŠKOLNÉ VE ŠK. ROCE 2020/2021 ČINÍ 660,- Kč
Přípravka v ceně 600,- Kč
Školné se hradí vždy na jeden měsíc dopředu, v prvním týdnu daného měsíce na účet: 210339766/0300. 
Při odchodu se uhrazené školné za daný měsíc nevrací. Nenahrazují se ani zameškané lekce ze strany dítěte.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: VÝUKA DĚTÍ - měsíc a jméno dítěte.
V ceně je zahrnuta výuka 3 lekcí
provozní náklady ateliéru a potřebného vybavení a částečně také výtvarný materiál.


Pomůcky